Играй и печели със специалната лятна игра на WIN Club! Всяка седмица на случаен принцип ще теглим по трима късметлии, които ще печелят някоя от нашите награди. Всички, които се включат в играта, участват за голямата награда СПА Уикенд за двама в къща за гости “Тримата глупаци”  в с. Рибарица, която ще бъде изтеглена на 1 септември.

I. Период на играта:

Периодът на лятната игра на „WIN Club” е от 01.08.2017 г., 16:00 ч. до 31.08.2017 г., 23:59 часа.
2. Играта ще бъде проведена съгласно правилата, определени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (наричани по–долу „ОУ“).

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на играта е Уърлд Гейм ООД, ЕИК 106598299, с адрес на управление и седалище - гр. Кърджали, бул. България 64

III. НАГРАДИ

Организаторът осигурява 41 (четиресет и един) броя награди – 8 (осем) комплекта брандирани кърпи за плаж, 8 (осем) парфюмни комплекта 8 (осем) броя брандирани тестета карти за игра, 8 (осем) броя брандирани ключодържатели, 8 (осем) брандирани бутилки с вино и 1 Уикенд за двама в СПА хотел в с.”Рибарица”.

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

1. Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора –https://facebook.com/winclubbg/ („Facebook страницата на Организатора“).
2. Играта се провежда на територията на Република България
V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:
1. отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ;
2. има персонална регистрация и профил в мрежата на Facebook („Facebook профил“);
3. регистрирало се е за участие в Играта и е приело настоящите ОУ.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.
2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.
3. За да участва в Играта, Участникът трябва да хареса поста на организатора, да отбележи, в коментар под публикацията, приятел, с когото би споделил голямата награда, както и да сподели публикацията за Играта на своята стена/timeline.

4. Всеки Участник има право да извършва действието по реда на т. VI.3 само веднъж.
4.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация във Facebook („Facebook профил“).
4.2. Участникът, който изпълни условията по т. VI и отговаря на изискванията на т. V, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда.
4.3. Участието в Играта и предоставянето на Наградите от Организатора на победителите не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

5. Ограничения за участие:
5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само с един Facebook профил в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на Награда.
5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация (когато такива не са позволени), Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.
5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Награда.
5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1. Всеки вторник в периода 01.08 -01.09 ще бъдат теглени по десетима късметлии във Facebook страницата на Организатора. Всеки, от които ще спечели по една от брандираните ни награди (тесте карти, ключодържател или бутилка вино). На 01.09 ще бъде изтеглен големия победител, който ще спечели СПА уикенд за двама в Къща за гости “Тримата Глупаци” в с.”Рибарица”. Часовете на тегленията ще бъдат съобщавани всяка седмица в деня преди тегленето.
6.2. Победителите ще бъдат определени на томболен принцип, който ще се тегли на живо във Facebook страницата на организатора.
7. Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилите Facebook профили и/или имената на печелившите Участници.
7.1. Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора на Играта. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.
7.2. За да получи Наградата си печелившият Участник следва да предостави в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.7.1. следните свои данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка. Наградата ще бъде изпратена по куриер или получена на място от спечелилия.

7.2.. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.7.2. на Организатора в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.
7.2.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.
7.2.4. С приемане на настоящите ОУ за участие в Играта, всеки Участник се съгласява и дава на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на Участниците в конкурса на трети страни. Съгласието на Участника се счита дадено изрично за служителите и представителите на Организатора, ангажирани с провеждането на Играта, под условието, че същите са поели съответните задължения за конфиденциалност и защита на личните данни към Организатора.
7.3. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
7.4. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
7.5. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
7.6. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

 

Благодарим Ви за помощта при спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!

На 25.07 в игрална зала WIN Club, гр. Смолян се състоя единственото по рода си “Буда парти”. Игралната ни зала се превърна в приказка, всички игрални автомати бяха тематично украсени, а в центъра на събитията беше звездата на вечерта -  статуята на Буда, която всички гости имаха възможността да докоснат за късмет.

 

Много настроение и големи печалби донесе това тематично парти на посетителите на игрална зала WIN Club! Снимки с най-запомнящите се моменти от събитието очаквайте тази сряда 02.08 на нашата официална Facebook страница - https://www.facebook.com/winclubbg/